Bạn đang ở trình quản lý thông tin users
Mỗi khi khách hàng đăng tin thi sẽ được admin duyệt trong 24h